Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Toetajad

SEB

Toetust vajavatest valdkondadest on SEB seadnud prioriteediks hariduse, kultuuri ja spordi. SEB on MTÜ SEB Heategevusfondi suurtoetaja. 14. detsembril 2006 allkirjastasid SEB Eesti Ühispanga juhatuse esimees Mart Altvee ja SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi Tallinna Lastekodu Laste Varjupaigas koostöömemorandumi, mille alusel toetab SEB (tollane SEB Eesti Ühispank) heategevusfondi järgmise 15 aasta jooksul 1,3 miljoni euroga.

Lisaks toetusrahadele annab SEB meile tuge administratiivsete teenuste näol (juriidiline ja maksualane nõu, igakuine raamatupidamise teenus, ruumide kasutamise võimalus jms), mille eest fond tasuma ei pea. Fondi administreerimise püsikulud (palgakulu, transpordi- ja kommunikatsioonikulu, materjalide tõlkimiseks ja tootmiseks vajaminev jms) kaetakse SEB toetusest.

SEB on loonud võimaluse, et kõik panga klientide tehtud annetused fondi on teenustasuta (nii internetipangas kui ka pangakontoris).
Loe lisa www.seb.ee.

 

Tallink Grupp

AS Tallink Grupp on Eesti kapitalil põhinev Läänemere üks suuremaid reisilaevafirmasid, mis teenindab aastas üle kaheksa miljoni reisija. Aastaid on Tallink soovinud oma edu jagada – erilise tähelepanu on seejuures pälvinud keskkonnahoid, lapsed ja noored ning sport kui tervise ja solidaarsuse allikas.

Alates 2007. aastast korraldab Tallink koos SEB Heategevusfondiga lastele avastusretki laevadele ja Helsingisse, lõbusaid ujumispidusid veekeskuses ja kokkamisüritusi hotellides. Ikka selleks, et tuua erilist hoolt vajavate laste ja noorte ellu rohkem värvi, põnevust ning rõõmu uue õppimisest.
Loe lisa www.tallink.com.

 

Lastekaitse Liit

Lastekaitse Liit (edaspidi MTÜ Lastekaitse Liit) taasloodi 2. oktoobril 1988 õiglusjärglasena 28. aprillil 1919 asutatud Eesti Lastekaitse Ühingule.

MTÜ Lastekaitse Liit on mittetulunduslik organisatsioonide ühendus laste heaolu edendamiseks, et aidata kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele. Lastekaitse Liit edendab ühiskonnas laste huvide eest seismist ja teadlikkust laste õiguste sisust, tugevdab ja koondab eestkostetööks lapse õigusi kaitsvaid struktuure ning kodanikeühendusi. Lastekaitse Liidu väärtused on õnneliku lapse silmades!

Lastekaitse Liit on SEB Heategevusfondi tegevuse algusest peale toetanud meid professionaalsete nõuannete ja kogemustega, tunnustades meie tööd vanemliku hoolitsuseta laste heaolu parandamisel.
Loe lisa www.lastekaitseliit.ee.


Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi missioon on kujundada Eesti Vabariigis elukeskkond, kus kõigil elanikel on võrdsed võimalused inimväärseks eluks. Üheks ministeeriumi tegevussuunaks on lastele mõeldud hoolekandeteenuste arendamine. Asendushooldusel olevatele lastele tuleb tagada võimalikult kodulähedane ja kvaliteetne elu- ja arengukeskkond, arendada perekonnas hooldamise teenust ja tagada asenduskoduteenuse kvaliteet. Eestis on vähe lapsi ja iga laps on meile väärtuslik: lastesse panustamine on ühiskonna jätkusuutlikkuse aluseks.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalvaldkonna hoolekande osakond nõustab SEB Heategevusfondi vanemliku hoolitsuseta lastele paremate toetusprogrammide väljatöötamisel. Samuti teeb ministeerium koostööd MTÜ-ga Oma Pere vanemliku hoolitsuseta laste abistamiseks kasuperede nõustamise tugiprogrammi kaudu, mille algatajaks ja sponsijaks on 2011. aastal SEB Heategevusfond.
Loe lisa www.sm.ee.

 

Oma Pere

MTÜ Oma Pere tegevuse eesmärk on vanemliku hoolitsuseta laste abistamine lapsendamise ja laiemalt kasuperede toetamise kaudu. Oma tegevusega aitab ühing kaasa kasuperede leidmisele, ettevalmistamisele ja toetamisele. Lapse kasvamise ja arengu peamine eeldus on vanemate ja pere olemasolu. Igal lapsel on õigus üles kasvada oma vanemate juures ning kui see pole võimalik, vajab laps asendusvanemaid. Ühingu liikmed soovivad juhtida tähelepanu pere tähtsusele iga lapse elus ja muuta inimeste suhtumist heategevusse üldiselt.

2011. aastal algatasime koostöös MTÜ-ga Oma Pere tugisüsteemi, mille kaudu jagame erinevate teenuste näol tuge kasuperedele ja neis kasvavatele lastele.
Loe lisa www.omapere.ee.

 

Moreno Keskus

Moreno Keskus on mittetulundusühing, mis loodi 1998. aastal ja mille eesmärk on pakkuda täiskasvanute täiendkoolitusi paljude erialade spetsialistidele ja organisatsioonidele ning enesearenduslikke psühhodraama kursusi. Moreno Keskuses tegutseb ka Tallinna Psühhodraama Kool, mis korraldab psühhodraama ja grupitöö meetodi väljaõpet, ning Eesti Luguteater, mis pakub avatud etendusi publiku lugudest. Meie soov on aidata taasavastada inimese oma tarkus ja loovus, et ta ise sisemiselt tasakaalus olles suudaks paremini toetada ka teisi, eelkõige lapsi.

Moreno Keskus teeb koostööd SEB Heategevusfondiga Mentor-programmi raames, teostades mentorite supervisiooni ja viies läbi “Targa lapsevanema” koolitusi SEB töötajatele.
Loe lisa www.morenokeskus.ee.

 

Perekeskus Sina ja Mina

Perekeskus Sina ja Mina on alates 2004. aastast tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on teadvustada tervete peresuhete olulisust ja propageerida tõhusaid kasvatuspraktikaid. Perekeskuse otsene roll on aidata kaasa peresuhete paremaks muutumisele sotsiaalsete oskuste õpetamise kaudu eelkõige lapsevanematele, aga ka õpetajatele. Heade peresuhete hoidmiseks ja laste riskikäitumise ennetamiseks pakub perekeskus lapsevanemate kursuseid Gordoni perekoolis, perenõustamist individuaalnõustamisena ja e-nõustamiskeskkonnas. Toetatakse ka õpetajaid, kes on oma igapäevatöös lastele toeks ja kelle jaoks on olulised kuulamis-, enesekehtestamis- ning konflikti lahendamise oskused.

SEB Heategevusfondi ja Perekeskuse Sina ja Mina koostöös viime läbi koolitusprogramme varjupaikade töötajatele üle Eesti.
Loe lisa www.sinamina.ee.

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.