Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Noore ema ja isa õppestipendiumi statuut:

MTÜ SEB Heategevusfond laiendab oma tegevust, pöörates enam tähelepanu ennetustegevusele. Oleme loonud stipendiumiprogrammi, et toetada nende noorte emade ja isade toimetulekut iseseisva elu alguses ja tulevikuotsuste tegemisel, kellel oma pere toetav ring puudub. Programmi eesmärk on võimaldada noortele emadele ja isadele teistega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks, enesetäiendamiseks ja oma annete realiseerimiseks. Peame oluliseks seda, et kui noor ema või isa saab õppimise ajal tuge, paraneb tema toimetulek ning oskus hoolitseda enda ja lapse eest. Stipendiumiprogrammi raames toimub karjääripäev, millel osalemine on stipendiaadile kohustuslik. 2018.a toimub sügisene karjääripäev 21. oktoobril. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest, fondi varade investeeringute tootlusest ja annetuskeskkonna "Ma armastan aidata" annetustest.

Kes võivad stipendiumi taotleda?

Stipendiumile võivad kandideerida kõik noored, kes on saanud emaks või isaks enne 19. eluaastat ja kes on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning kes soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Stipendiumi suurus ja väljamaksmine

2018. aastal on stipendiumifondi suurus 10 000 eurot. Stipendium on mõeldud: õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks, igakuiseks isemajandamise rahaks ja/või lapsehoiu eest tasumiseks. Ühel inimesel on võimalik taotleda õppemaksu tasumiseks stipendiumi kuni 640 eurot; õppevahendite soetamiseks kuni 640 eurot; igakuiseks toimetulekutoetuseks kuni 100 eurot kuus (ajavahemikud: september - jaanuar; veebruar - juuni) lapsehoiu/lasteaia koha eest tasumiseks kuni 150 eurot kuus. Täpse ja lõpliku jaotuse otsustab stipendiumikomisjon, kellel on õigus teha stipendiumi suuruses muudatusi.

Stipendiume jagatakse kaks korda aastas, veebruaris ja septembris. Sügissemestri taotluse esitamise tähtpäev on 17. september 2018.

Stipendiumi määramisel:

  • Tasub fond õppemaksu õppeasutuse poolt esitatud arve alusel otse õppeasutusele või esitab stipendiaat fondile arve koos tasumist tõendava dokumendiga, mille alusel summa hüvitatakse.
  • Õppevahendite soetamiseks mõeldud toetussumma hüvitatakse esitatud arve või kuludokumentide alusel.
  • Isemajandamise raha kantakse iga kuu 10. kuupäeval stipendiaadi arveldusarvele.
  • Lastehoiu/lasteaia tasu kantakse asutuse poolt esitatud arve alusel otse asutusele või esitab stipendiaat fondile arve koos tasumist tõendava dokumendiga, mille alusel summa hüvitatakse.


Vajalikud dokumendid
Stipendiumile kandideerimiseks tuleb täita taotlus isikuandmetega.

Lisaks on stipendiumile kandideerimiseks tarvis esitada:

  • tõend õppeasutusest selle kohta, et stipendiumi taotleja on kantud kooli nimekirja;
  • väljavõte kooli õppeosakonna poolt väljastatud eelmise semestri õpingukaardist (välja arvatud esimese semestri tudengid);
  • taotleja motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma soovi õppima asuda / õpinguid jätkata ja selgitab, kuidas stipendium tema õpinguid toetab. Motivatsioonikirja pikkus on kuni 3000 tähemärki;
  • soovituskiri õpetajalt, tugiisikult, lastekaitsetöötajalt, hooldajalt vms, mis sisaldab ka taotleja iseloomustust. Soovituskirja pikkus on kuni 3000 tähemärki;
  • lapse sünnitunnistuse koopia. Kui lapsi on mitu, tuleb komisjonile esitada iga lapse sünnitunnistuse koopia;
  • kohaliku omavalitsuse tõend taotleja sissetulekute kohta (lisa nr 1).

Noore ema ja isa õppestipendiumi ei saa kasutada võlgade katteks.

NB! Kui stipendiumi taotleja saab kohalikul omavalitsuselt toimetulekutoetust, siis stipendium arvestatakse automaatselt noore ema või isa täiendavaks tuluks ning väheneb (või kaob) tema kohaliku omavalitsuse makstav toetus.

Kõikidel stipendiumi taotlejatel on võimalik esitada kandideerimisega seotud küsimusi, saates kirja aadressile stipendium@heategevusfond.ee).

Stipendiumikomisjoni kuuluvad Sotsiaalministeeriumi, SEB Heategevusfondi ja SEB Panga esindajad ning erialaspetsialistid.

Dokumendid tuleb koostada eesti keeles ja saata hiljemalt 17. septembriks 2018.a e-posti aadressile stipendium@heategevusfond.ee. Kõik dokumendid tuleb esitada koos!

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.