Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Kellele ja milleks on stipendiumiprogramm loodud?

Riigieelarvest makstakse asenduskodudele teenuse osutamiseks iga lapse kohta pearaha, kuid sellest ei jätku kõikide õigusaktides ette nähtud nõuete täitmiseks ja lapse põhivajaduste rahuldamiseks. Asenduskodude tegelikud kulud on suuremad. Näiteks asutustes, kus on täidetud personali miinimumnõuded, ei ole igakülgselt kaetud laste muud vajadused (sh huvitegevus).[1]

Asendushoolduse noorte ettevalmistus iseseisvaks eluks ei ole piisav, arvestades, et noorte ellu astumine asenduskodust ei toimu järk-järgult, vaid iseseisev toimetulek tuleb saavutada kohe pärast asenduskodust lahkumist. Sealhulgas puudub noortel asendushooldusel viibides praktiline kokkupuude pere eelarve koostamise ja kasutamisega (sh sageli ka taskuraha).[2]

Nii ongi stipendiumiprogramm keskendunud sellele, et toetada hariduse omandamist, sest haridus on üks olulisemaid eeldusi noore iseseisvas elus toimetulekuks. 
 

  • Formaalharidus on oluline eeldus oma eluga toimetulekuks.
  • Huviharidus annab noortele eeskujusid, võimaluse ennast teostada ja omandada tarvilikke oskusi iseseisvaks eluks.

 

[1] Lasteombudsman. Asenduskoduteenuse analüüs. 2013, http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/asenduskoduteenuse_analuus.pdf.
[2] Turk, P. Kuidas tagada asenduskodude noorte edukas iseseisvumine? Praxis Poliitikaanalüüs, Nr 7 / 2011, lk 1, http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Too-ja_Sotsiaalpoliitika/Kuidas_tagada_asenduskodude_noorte_edukas_iseseisvumine.pdf

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.